Ferinject® pro zdraví žen

Ferinject®

 • účinně zvyšuje střední hladinu Hb a sérový ferritin u pacientek s anémií následkem deficitu železa po porodu [1,2]
 • lepší než léčba perorálním železem u pacientek s anémií následkem deficitu železa po porodu [1,2,3]
 • významně lepší než perorální železo při korekci anémie, repleci zásob železa a zlepšování kvality života u pacientek se silným menstruačním krvácením [4]
 • dobře snášen u pacientek se silným menstruačním krvácením [4]

Klinické hodnocení Breymann 2008 [1]

Cíl studie

 • Porovnání účinnosti (non-inferiority) a bezpečnosti přípravku Ferinject® (FCM) vs. perorálního síranu železnatého při zmírňování anémie následkem deficitu železa (IDA) u žen s anémií po porodu (PPA)
 • Primární cílový parametr: Δ výchozí hladiny Hb do 12. týdne

Návrh studie

 • Multicentrické, otevřené, randomizované klinické hodnocení s paralelními skupinami
 • FCM i.v. max. 1 000 mg železa (nebo 15 mg železa/kg tělesné hmotnosti) v 1. den, s podáváním následných dávek v týdenních intervalech, až do dosažení kumulativní požadované dávky
 • Nebo síran železnatý 100 mg třikrát denně, po dobu 12 týdnů
 • Hodnocení bezpečnosti a účinnosti v 1., 2., 4. a 12. týdnu u matky i kojence

Vstupní kritéria

 • Dospělé ženy (≥18 let) s IDA po porodu, do 6 dnů po porodu
 • PPA definovaná jako hladina Hb ≤10,5 g/dl

Vstupní kritéria
VSTUPNÍ KRITÉRIA

Výsledky

 • Průměrná dávka železa byla v případě přípravku Ferinject® (FCM) 1 346,7 mg vs. 16,8 g (síran železnatý) v případě perorálního železa
 • Střední hladina Hb vzrostla z výchozí hodnoty 9,7 g/dl na 13,0 g/dl (FCM) ve 12. týdnu, a dále z výchozí hodnoty 9,6 g/dl na 12,9 g/dl (síran železnatý) (populace podle protokolu [PP])
 • Míra odpovědi (definovaná jako dosažení hladiny Hb 12,0-16,0 g/dl) ve 12. týdnu byla rovna 84,9 % ve skupině s FCM a 82,0 % ve skupině se síranem železnatým
 • Ve skupině s FCM střední hladina sérového ferritinu vzrostla z 39,9 na 568,2 ng/ml v 1. týdnu, poté následoval trvalý pokles na 161,2 ng/ml ve 12. týdnu). Ve skupině se síranem železnatým byl ve 12. týdnu pozorován menší nárůst z 32,4 na 43,3 ng/ml (P<0,0001)
 • Přípravek FCM byl u žen a kojenců kojených mateřským mlékem, kteří se této studie zúčastnili, dobře snášen
 • V rámci podstudie mateřského mléka střední hladina železa v mateřském mléce vzrostla z výchozí hodnoty 0,500 mg/kg na max. 1 447 mg/kg 24 hodin po podání dávky

Obrázky lze zvětšit klepnutím myší.

Závěry

 • Přípravek Ferinject® (FMC) byl úspěšný při léčbě pacientek s anémií následkem deficitu železa po porodu
 • Střední hladina Hb vzrostla v obou léčebných skupinách na předpokládanou a ze zdravotního hlediska smysluplnou hladinu
 • Hodnoty sérového ferritinu prokázaly ve skupině s FCM úspěšný nárůst zásob železa a železa dostupného pro erytropoézu
 • Přestože pacientky byly léčeny FCM významně kratší dobu než pacientky léčené síranem železnatým, účinek i.v. podávaného železa přetrvával
 • V případě FCM byla použita nižší kumulativní dávka (1,4 g) než v případě síranu železnatého (16,8 g)

Literatura:
1. Breymann C et al. Int J Gynaecol Obstet2008;101:67-73.

Klinické hodnocení Van Wyck 2007 [2]

Cíl studie

 • Porovnání účinnosti (non-inferiority) a bezpečnosti přípravku Ferinject® vs. perorálního síranu železnatého u žen s anémií po porodu (PPA)
 • Primární cílový parametr: % žen s nárůstem hladiny Hb ≥2,0 g/dl kdykoliv od počátku (baseline) do konce studie nebo času zákroku

Návrh studie

 • Multicentrické, otevřené, randomizované, aktivně kontrolované klinické hodnocení
 • FCM i.v. s max. 1 000 mg železa (nebo 15 mg železa/kg tělesné hmotnosti) v 1. den s následnými dávkami v 1týdenních intervalech do dosažení kumulativní požadované dávky (nebo maximálně 2 500 mg železa)
 • Síran železnatý 325 mg (65 mg železa) třikrát denně, po dobu 6 týdnů
 • Hodnocení bezpečnosti a účinnosti v 1., 2., 4. a 6. týdnu

Vstupní kritéria

 • Ženy, u nichž došlo k rozvoji anémie následkem deficitu železa po porodu do 10 dnů po porodu
 • PPA definovaná jako hladina Hb ≤10,0 g/dl na základě průměru hodnot Hb stanovených ≥18 hodin po porodu
 • Saturace transferinu (TSAT)

Pacientky se známým nedodržováním léčby perorálním železem byly vyřazeny

Vstupní kritéria
VSTUPNÍ KRITÉRIA

Výsledky

 • Primárního cílového parametru (nárůst Hb o ≥2,0 g/dl) bylo dosaženo u 96,4 % žen, které byly léčeny přípravkem Ferinject® (FCM), v porovnání s 94,1 % žen, které dostávaly síran železnatý
 • Medián času do dosažení primárního cílového parametru byl významně nižší v případě FCM (7 dnů) než v případě síranu železnatého (14 dnů)
 • Ve skupině s FCM byl významně vyšší podíl pacientek, u nichž bylo dosaženo hladiny Hb >12,0 g/dl (90,5 vs. 68,6 %), a u nichž došlo k nárůstu hladiny Hb ≥3,0 g/dl
 • Sérový ferritin ve skupině s FCM významně vzrostl, ve skupině s perorálním síranem železnatým ovšem nevykázal žádnou změnu; TSAT vzrostl v obou skupinách, ovšem ve skupině s FCM na vyšší hladinu

2,3 % žen ve skupině s FCM studii přerušilo z důvodu AE, v porovnání s 3,4 % ve skupině se síranem železnatým

Obrázky lze zvětšit klepnutím myší.

Závěry

 • U většiny pacientek v obou skupinách bylo dosaženo Δ Hb ≥2 g/dl za 6 týdnů
 • K významnému nárůstu Hb vedlo podávání přípravku Ferinject® (FCM) i síranu železnatého (přičemž úspěch byl definován jako podíl pacientek s Hb ≥2,0 g/dl po léčbě [primární cílový parametr])
 • Přípravek FCM byl lepší než síran železnatý u pacientek, u nichž bylo dosaženo Hb >12,0 g/dl, a dále byl prokázán nárůst Hb ≥3,0 g/dl
 • Doba do dosažení klinicky významného nárůstu hladiny Hb byla v případě FCM významně kratší v porovnání se síranem železnatým
 • Přípravek byl u pacientek s IDA po porodu dobře snášen

Literatura:
2. Van Wyck DB et al. Obstet Gynecol2007;110:267-78.

Klinické hodnocení Seid 2008 [3]

Cíl studie

 • Porovnání účinnosti a bezpečnosti přípravku Ferinject® vs. síranu železnatého z hlediska zlepšení Hb při anémii po porodu (PPA)
 • Primární cílový parametr: % žen s Hb >12,0 g/dl kdykoliv od počátku (baseline) do konce studie nebo času zákroku

Návrh studie

 • Multicentrické, otevřené, randomizované, aktivně kontrolované klinické hodnocení
 • FCM i.v. v dělených dávkách při maximální dávce 1 000 mg železa na dávku, s týdenním podáváním do dosažení kumulativní požadované dávky nebo do podání maximálně 2 500 mg železa:
  Od vypočteného deficitu bylo odečteno 500 mg železa, jestliže saturace transferinu (TSAT) byla >20 % a sérový ferritin >50 ng/ml
 • Nebo síran železnatý 325 mg (65 mg železa) třikrát denně, po dobu 6 týdnů
 • Hodnocení bezpečnosti a účinnosti v 1., 2., 4. a 6. týdnu

Vstupní kritéria                   

 • Pacientky s PPA do 10 dnů po porodu
 • Anémie následkem deficitu železa, definovaná jako výchozí hladina Hb ≤10,0 g/dl, na základě průměru dvou hodnot Hb stanovených ≥18 hodin po porodu

Sérový ferritin ≤100 ng/ml a TSAT ≤25 %

Vstupní kritéria
VSTUPNÍ KRITÉRIA

Výsledky

 • U významně většího počtu pacientek léčených přípravkem Ferinject® (FCM) bylo dosaženo hladiny Hb >12,0 g/dl (91,4 %), v porovnání s pacientkami léčenými perorálním železem (66,7 %, p<0,0001)
 • Medián času do Hb >12 g/dl byl významně nižší v případě FCM v porovnání s perorálním železem (14, resp. 27 dnů; p=0,002)
 • Nárůst hladiny Hb ≥3,0 g/dl byl pozorován ve významně vyšší míře u pacientek léčených FCM než u pacientek s perorálním železem (91,4 %, resp. 64,6 %; p<0,0001) a doba do dosažení úspěchu byla kratší (15, resp. 28 dnů; p<0,0001)
 • Významně vyšší nárůst hodnot sérového ferritinu od počátku (baseline) do 42. dne byl pozorován ve skupině s FCM v porovnání se skupinou s perorálním železem (225,9 ng/ml, resp. 2,7 ng/ml; p<0,0001)

Z hlediska profilů bezpečnosti nebyly mezi oběma hodnocenými léčivy zjištěny žádné rozdíly (podobný výskyt ADE); ve skupině s FCM nebyly hlášeny žádné ADE stupně 4 nebo 5

Obrázky lze zvětšit klepnutím myší.

Závěry

 • Z hlediska všech relevantních parametrů účinnosti byl FCM vyhodnocen jako významně lepší než perorální železo při léčbě žen s anémií po porodu
 • Autoři došli k závěru, že FCM je bezpečný a že je dobře snášen

Literatura:
3. Seid MH et al. Am J Obstet Gynecol2008;199:435.e1-7.

Klinické hodnocení Van Wyck 2009 [4]

Cíl studie

 • Porovnání účinnosti a bezpečnosti přípravku Ferinject® (FCM) vs. perorálního železa z hlediska zlepšení hladiny Hb u žen s anémií následkem deficitu železa, sekundární při silném menstruačním krvácení (HMB)
 • Primární cílový parametr: procento žen s nárůstem Hb ≥2,0 g/dl po léčbě

Návrh studie

 • Multicentrické, otevřené, randomizované, aktivně kontrolované klinické hodnocení
 • FCM i.v. v dělených dávkách při max. 1 000 mg železa na dávku, s týdenním podáváním do dosažení kumulativní požadované dávky
 • Nebo síran železnatý 325 mg (65 mg železa) třikrát denně po dobu 6 týdnů
 • Hodnocení bezpečnosti a účinnosti v 1., 2., 4. a 6. týdnu

Vstupní kritéria

 • Pacientky ≥18 let, které trpí IDA sekundární při HMB
 • IDA definovaná jako Hb ≤11,0 g/dl na počátku (baseline)

Sérový ferritin ≤100 ng/ml a saturace transferinu (TSAT) ≤25 %

Vstupní kritéria
VSTUPNÍ KRITÉRIA

Výsledky

 • Zvýšení hladiny Hb o ≥2,0 g/dl bylo dosaženo u významně více pacientek léčených přípravkem Ferinject® (FCM) (82,0 %) než pacientek, které dostávaly perorální železo (61,8 %); p<0,001
 • Pacientky, které dostávaly FCM ve formě jedné, dvou nebo tří dávek, vykazovaly rychlejší korekci deplece železa, erytropoézy s deficitem železa a anémií než pacientky užívající perorální železo
 • U významně vyššího podílu pacientek léčených přípravkem FCM došlo k nárůstu Hb o 3,0 g/dl než u pacientek, které dostávaly perorální železo; p<0,001
 • Ve skupině s FCM byl významně vyšší podíl pacientek, které dosáhly hladiny Hb ≥12,0 g/dl (72,8 % vs. 49,8 % ve skupině s perorálním železem); p<0,001
 • V žádné skupině nebyly hlášeny SAE ve formě hypotenze nebo související s léčivem
 • U pacientek, které dostávaly perorální železo, byla větší pravděpodobnost potíží v GI souvisejících s léčivem než u pacientek ve skupině s FCM
 • Většina udávaných vyrážek se objevila během nebo ihned po i.v. podání železa, přičemž vyrážka se upravila řádově od několika minut do 3 hodin

Obrázky lze zvětšit klepnutím myší.

Závěry

 • Bylo zjištěno, že Ferinject® (FCM) je významně lepší než perorální železo při korekci anémie, repleci zásob železa a zlepšování QoL
 • FCM byl při léčbě IDA u pacientek s HMB dobře snášen

Literatura:
4. Van Wyck DB et al. Transfusion 2009;49:2719-28.