Symptomy

Únava

Únava je jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé navštěvují lékaře. V průběhu diferenciální diagnostiky je nutno vyloučit zejména hypotyreózu, insuficienci nadledvin, diabetes mellitus, hyperparatyreózu, chronickou infekci, neurologické choroby jako je RS nebo deprese, spolu s anémií následkem deficitu železa nebo spolu s deficitem železa.

V rámci randomizované, placebem kontrolované studie u 144 žen François Verdon s kolegy z University Lausanne prokázali, že ženy bez anémie, jejichž hlavním symptomem je únava, mají z doplnění železa užitek: u pacientek, kterým bylo doplňováno železo, došlo k zlepšení únavy na škále od 0 do 10 o 29 %, u pacientek dostávajících placebo pouze o 13 % (p=0,004). Ze substituční léčby měly užitek pouze ženy se sérovou hladinou ferritinu ≤50 ng/ml, což autoři prokázali na základě analýzy u podskupiny pacientek. Tyto výsledky byly dále potvrzeny ve studii FERRIM, což byla randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III. Jejím primárním cílem bylo určit účinnost nitrožilně podávaného železa v porovnání s placebem při snižování únavy 6 týdnů po zahájení léčby, u pacientů bez anémie, kteří trpěli únavou a deficitem železa (sérová hladina ferritinu ≤50 ng/ml). Podle dotazníků Brief Fatigue Inventory (BFI; závažnost únavy) a Short Performance Inventory (SPI; zlepšení únavy) došlo ke zlepšení únavy u pacientů s výchozí sérovou hladinou ferritinu ≤15 ng/ml nebo se sérovou hladinou ferritinu ≤50 ng/ml a se saturací transferinu ≤20 %. U pacientů s hladinou ferritinu ≤15 ng/ml udávalo ve skupině léčené železem zlepšení únavy 82 % (po 6 i 12 týdnech), v porovnání se 47 % a 34 % (po 6, resp. 12 měsících) ve skupině léčené placebem, na základě hodnocení pomocí dotazníku SPI. 

Výkonnost a síla

Deficit železa může mít negativní vliv na tělesnou výkonnost. Různé studie realizované v posledních letech dospěly k závěru, že doplnění železa při jeho deficitu – dokonce i při deficitu železa bez anémie – zlepšuje tělesnou zdatnost, svalovou výdrž i energetickou účinnost. 

Kognitivní funkce

Závažný deficit železa u dětí vede ke zpomalení růstu a k narušení vývoje centrální nervové soustavy. Zlepšení při podávání železa bylo prokázáno u dětí starších 2 let. Z přísunu železa mají rovněž užitek dospělí s deficitem železa bez anémie. Na základě dvou studií bylo u pacientů se substituční léčbou železa, na rozdíl od placeba, prokázáno zlepšení pozornosti, verbálního učení a paměti. 

Ztráta vlasů

Před několika lety byla zjištěna souvislost mezi deficitem železa a různými typy alopecie (vypadávání vlasů).  Autoři rozsáhlé studie, které se účastnilo více než 5 000 žen ve věku 35 až 60 let, v nedávné době potvrdili tyto výsledky: ženy s nadměrnou ztrátou vlasů vykazovaly sérovou hladinu ferritinu

Syndrom neklidných nohou

Podle nedávných zjištění existuje spojení mezi dostupností železa v mozku a symptomy souvisejícími se syndromem neklidných nohou (RLS). Dosud ovšem není k dispozici dostatek klinicky průkazných materiálů, na jejichž základě by bylo možné doporučit běžnou léčbu železem při RLS.

Termoregulace

Pacienti s deficitem železa – zejména pacienti s anémií způsobenou deficitem železa – snášejí chlad hůře než pacienti bez deficitu železa. Reagují na chlad tím, že uvolňují zvýšené množství noradrenalinu, a dále tím, že spotřebovávají více kyslíku.

Literatura:
1. Verdon F et al. BMJ 2003;326:1124-1126.
2. Krayenbuehl PA et al. Blood 2011 Jun 24. [Epub ahead of print]
3. Brownlie T et al. Am J Clin Nutr 2002;75:734-742.
4. Brownlie T et al. Am J Clin Nutr 2004;79:437-443.
5. Brutsaert TD et al. Am J Clin Nutr 2003;77:441-448.
6. Hinton PS et al. Eur J Clin Nutr 2007;61:30-39.
7. McCann JC et al. Am J Clin Nutr 2007;85:931-945.
8. Bruner AB et al. Lancet 1996;348:992-996.
9. Murray-Kolb L et al. Am J Clin Nutr 2007;85:778-787.
10. Kantor J et al. J Invest Dermatol 2003;121:985-988.
11. Deloche C et al. Eur J Dermatol 2007;17:507-512.
12. Connor JR. Curr Neurol Neurosci Rep 2008;8:162-166.
13. Martines-Torres C et al. Am J Physiol 1984;246:R380–R383.