Ferinject® zkušenosti z hlediska bezpečnosti

Cíl studie

 • Posouzení krátkodobé bezpečnosti a snášenlivosti jednorázové dávky přípravku Ferinject® (FCM) (15 mg železa/kg; max. 1 000 mg železa) podané během 15 minut, v porovnání s placebem, u různých populací s anémií následkem deficitu železa (IDA)
 • Primární cílový parametr: incidence nežádoucích příhod (AE), k nimž došlo v průběhu léčby, během dvou sedmidenních studijních období (studijní období 1 [0.-7. den] a 2 [7.-14. den])
 • Sekundární cílový parametr: incidence AE, k nimž došlo v průběhu léčby, během 24 hodin po podání každé dávky

Návrh studie

 • Multicentrická (62 center v USA), dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie non-inferiority, fáze III, se zkříženým uspořádáním, s randomizačním poměrem 1:1
 • Hodnocení bezpečnosti během studijního období 1 a 2

Vstupní kritéria

 • Pacienti ve věku ≥18 let, s anémií následkem deficitu železa (IDA) sekundární při chronickém onemocnění ledvin (CKD) (včetně ND-CKD, HD-dependentní nebo CKD nebo CKD se závislostí na peritoneální dialýze) (kohorta 1), zánětlivého střevního onemocnění (IBD) (kohorta 2) nebo jiných potíží (kohorta 3)

IDA definovaná jako Hb ≤12,0 g/dl a saturace transferinu (TSAT) ≤25 % (kohorta 1, 2 a 3), a buď sérový ferritin

Výsledky

 • Během prvních 24 hodin a sedmidenního léčebného období se u 15,0 % a 29,3 % pacientů po podání přípravku Ferinject® (FCM), resp. u 11,4 % a 19,7 % pacientů po podání placeba, objevila nejméně jedna AE vzniklá v průběhu léčby
 • Většina AE byla klasifikována jako stupně 1 nebo 2
 • AE stupně 3 vzniklé v průběhu léčby se objevily u šesti pacientů po FCM a u devíti pacientů po podání placeba
 • Tyto příhody byly posouzeny jako související s léčivem u čtyř pacientů ve skupině s FCM a u pěti pacientů ve skupině s placebem
 • U jednoho pacienta došlo po podání FCM k AE vzniklé při léčbě – stupně 4* a u jednoho k AE vzniklé při léčbě – stupně 5† (žádná z nich nebyla posouzena jako související s hodnoceným léčivem)
 • Během prvních 24 hodin léčebného období byly AE související s léčivem hlášeny u 9,3 % pacientů s přípravkem FCM a u 4,8 % pacientů s placebem

*Obstrukce střev po podání FCM
†Pneumonie vyvolaná baktériemi Aeromonas sp., vedoucí k úmrtí po 27 dnech od podání FCM


INCIDENCE AE SOUVISEJÍCÍCH S LÉČIVEM U ÚČASTNÍKŮ, KTEŘÍ STUDII DOKONČILI
*AE byly klasifikovány podle terminologie Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA), s využitím stratifikace podle systémové třídy orgánů MedDRA, poté podle preferovaného období. Hodnoty uvedené tučně vyjadřují statistickou významnost na hladině p<0,05

Závěry

 • Podání přípravku Ferinject® FCM (15 mg železa/kg tělesné hmotnosti, max. 1 000 mg železa) během 15 min bylo dobře snášeno a bylo spojeno s minimálním rizikem AE u pacientů s IDA
 • Tento výsledek byl zjištěn přesto, že se studie účastnilo 93 pacientů (15,7 %), kteří v minulosti udávali nesnášenlivost perorálního/i.v. železa
 • Většina AE byla klasifikována jako mírné nebo střední
 • U šesti (1 %), resp. devíti (1,6 %) pacientů se po podání FCM, resp. placeba vyskytla závažná AE
 • U dvou pacientů se vyskytla život ohrožující AE nebo úmrtí, žádná z nich ale nebyla posouzena jako související s léčivem
 • Nebyly pozorovány žádné případy přecitlivělosti

Literatura:
1. Bailie GR et al. Hemodial Int 2010;14:47-54.